Donnerstag , Juli 18 2024
Home / AA-banner / Uloga i zadaći džamije ili mesdžida

Uloga i zadaći džamije ili mesdžida

HUTBA 25 SAFERA 1422 H. – 18.05.2001 G.

Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova, Sveopćem dobročinitelju, vjernicima milostivom. Neka je salavat i selam Allahovom miljeniku Muhammedu a.s. njegovom časnom ehli bejtu, svim ashabima i onima koji slijede njegovu uputu do Sudnjega dana.

Draga i poštovana braćo i cijenjene džematlije!

U današnjoh hutbi, 25 Safera 1422 g. ili 18.05.2001 g. govorit ćemo o ulozi i zadaći džamije ili mesdžida. Uzvišeni Allaha u Časnome Kur’anu kaže:

„U džamijama koje se voljom Nnegovom podižu i u kojima se spominje  Njegovo ime – hvale Njega, ujutro i naveče, ljudi koje kupovina i prodaja ne ometaju da Allaha spominju i koji namaz obavljaju i zekjat daju, i koji se boje Dana u kom će srca i pogledi biti uznemireni.“(Nur 36-37) U drugom ajetu kaže:

„Allahove džamije podiži i održavaju oni koji u ALlaha i Sudnji dan vjeruju, namaz obavljaju i samo se Allaha boje..“ IZ spomenutog da se zaključiti da je „imaretu“  „izgradnja i održavanje“ džamija  Bogu najuzvišenija i najdraža djela. Immaretu – mesadžid “ „održavanje mesždida može biti immareti hissije – materijalnog karaktera u što spada gradnja, renoviranje i čišćenje džamija ili mesdžida i „immaretu- ma’nevijje – simbolično ili moralno u što spada; klanjanje namaza u džamijama ili mesdžidima, učenje KUR’ANA i činjenje dove. U tom pogledu Poslanik a.s. nam je poručio:

“ Kada vidite nekog čovjeka da je navikao stalno dolaziti u džamiju, svjedočite mu da je vjernik. mu’min.“ A Abdullah ibn Mes’ud je rekao:“U naše doba redovno dolaziti u džamije izbjegavali su samo munafici ili oni koji su bili bolesni.“

U džamijama ili mesdžidima se spušta Allahova milost. To su Allaha najdraža mjesta na dunjaluku. A njegova stvorenja koji redovno dolaze u džamiju su Allahu najdraža bića. U džamijama se uči vjera, čiste duše, usmjerava ispravan odgoj i liječe srca i tijela. Jedan od sedmorice koji će ući pod Allahov hlad kada drugog hlada neće biti je

„čovjek čije srce je vezano uz džamiju“

Allah dž.š. je opisujući mumine u suri Šura objavio:“Oni koji se odazivaju svome Gospodaru, uspostavljaju namaz i međusobno se dogovaraju.“

Zato u džamije treba dolaziti sa posebnom spremom. Kada se ulazi u džamije treba oblačiti najljepšu odjeću i izbjegavati sve što bi uznemiravalo posjetioce džamija, ljude i meleke. Allahov Poslanik a.s. rekao:“Ko od vas jede bijeli ili crveni luk ili prasu, neka se ne približava našem mesdžidu, jer se i meleki uznemiravaju od onoga od čega se uznemiravaju i potomci Ademovi (ljudi).“(Muslim)

Islamski učenjaci su sabrali 15 svojstava u kojima je sadržano hurmet i poštivanje prema mesdžidima: To su:

– Ko uđe u džamiju, treba nazvati selam ako bude neko od ljudi u džamiji sa riječima Esselamu alejkum, a ako nema ljudi neka kaže:Esselamu alejna ve ala ibadillahissalihin.“

– Prije nego sjede neka klanja dva rekjata.

– Neka ne prodaje ništa niti kupuje u džamiji.

– Neka je unosi sablju ili oružje u mesdžid.

– Neka ne traži dunjalučku potrebu po džamijama,

– Neka ne diže glas osim kada se spominje Allah dž.š.

– Neka ne priča dunjalučki govor u mesždidima.

– Neka ne prelazi preko leđa ili vratova ljudi da bi prošao u prednje safove.

– Neka ne gura nikoga u saffu niti da nekoga tijesni u saffu.

– Neka ne prolazi ispred klanjača

– Neka ne pljuje, opljuckuje niti baca ostatke iz nosa po mesdžidu.

– Neka ne puca prstima niti se igra odjećom dok klanja.

– Neka se mesdžidi poštede od nečistoće i male djece – sibjana i ludih osoba i izvršavanja kazni Allahovih (hududullahi).

– Neka puno čini zikr sve dok se nalazi u mesdžidu.

– Neka ne bude namaran prema zikru.

Allahov Poslanik a.s. je rekao:“ Ko izgradi mesdžid makar koliko je čapljino gnijezdo Allah će njemu sagraditi isti u džennetu.“

I na kraju današnje hutbe navest ćemo fetvu o hukmu (tretmanu) zemlje na kojoj je izgrađen mesdžid. Svi učenjaci islamskoga ummeta su se saglasili na pitanju da ako se na jednom mjestu izgradi mesdžid on ostaje mesdžid do Sudnjega dana. Nije dozvoljena njegova prodaja, poklanjanje, niti je dozvoljeno ni jednom pojedincu niti vlastima da izmijene namjenu i ulogu džamija. Mesdžidom se u biti i naziva taj komad zemlje na kome je izgrađen a ne smatra se samo građevina, zidovi i ostali građevinski materijali. Ako se kojim slučajem mesdžid kao građevina poruši ili se spriječi u njemu klanjanje i pored toga to zemljište se nastavlja zvati mesdžidom do Sudnjega dana i dužnost je muslimanima da ga čuvaju. Svi učesnici institucije Medžme’a fikhil-islamijj su dali proglas da nije dozvoljen nikakav sporazum niti kompromis oko mesdžida El-Baberi u Indiji koji su Hindusi porušili niti je dozvoljeno da ga oni pretvore u svoju vjersku bogomelju. Ovaj stav je usaglašen  među svim učenjacima ovoga ummeta.“ Ova fetva je objavljena u zadnjem broju časopisa Mudžtemi‘ 0d 19. Safera 1422 ili 12.05.2001.

Draga braćo, drago mi je istaći da smo i mi ovdje na ovome mjestu gdje danas klanjamo utemeljili mesdžid koji će kod Allaha dž.š. biti u tretmanu mesdžida do Sudnjega dana. Molim Allaha Svevišnjega da sve učesnike nagradi a posebno vakife. Amin!

Fikret ef. Arnaut