Donnerstag , Juli 18 2024
Home / AA-banner / HUTBA 02.02.1996 g. «Slijediti put zajednice»

HUTBA 02.02.1996 g. «Slijediti put zajednice»

Džemat Sabur u Minhenu – Fikret ef. Arnaut

Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova, Sveopćem dobročinitelju, vjernicima milostivom. Neka je salavat i selam Allahovom miljeniku Muhammedu -’alejhi-sselam- njegovom časnom ehli bejtu, svim ashabima i onima koji slijede njegovu uputu do Sudnjega dana.

Draga i poštovana braćo!

Uzvišeni Allah -dželle še’nuhu- je rekao:

”Nema nikakva dobra u mnogim njihovim tajnim razgovorima, osim kada traže da se milostinja udjeljuje ili da se dobra djela čine ili da se uspostavlja sloga među ljudima. A ko to čini iz želje da Allahovu naklonost stekne Mi ćemo mu, sigurno, veliku nagradu dati.

Onoga koji se suprotstavi Poslaniku, a poznat mu je pravi put,  i koji pođe putem koji nije put vjernika, pustit ćemo da čini što hoće, i bacit ćemo ga u džehennem, a užasno li je on boravište!“

/En-Nisa 114-115/

U današnjoj ramazanskoj hutbi, odabrali smo da tema bude izvedena iz dva, u arapskom djelu hutbe citirana ajeta, koji su iz sure En-Nisa 114-115. Sa ovom drugom ramazanskom džumom, mi se već nalazimo u drugoj trećini mubarek mjeseca  Ramazani-šerifa. Nalazimo se u trećini Ramazana za koju je Allahov Poslanik -’alejhi-sselam- rekao „evsatuhu magfireh“ „njegova sredina je oprost od grijeha“. Molim Allaha -dželle še’nuhu- sa ovoga uzvišenog i čistog mjesta, da nas učini da budemo od onih koji su zaslužili Njegov magfiret. Amin!

Što se tiče ajeta vidjeli smo iz prijevoda, da nas Allah -dželle še’nuhu- upoznaje kako nema dobra u mnogim tajnim sastancima-sjednicama iza zatvorenih vrata,  na kojima se o zlu snuje. Tajni sastanci i sašaptavanja biće dozvoljeni isključivo ako se radi o sastanku gdje će se naređivati 1) milostinja – sadaka. 2) Naređivanje činjenja dobra – 3) Popravljanje odnosa među ljudima. Ko bude radio ova tri dobra djela želeći postići Allahovo zadovoljstvo- Allah -dželle še’nuhu- će mu dati nagradu veliku.

U nastavku ajeta iz ove časne sure, Allah -dželle še’nuhu- upoznaje sa stanjem onih koji se suprotstavljaju naredbama Njegovog miljenika Poslanika Muhammeda -’alejhi-sselam- i upozorava od toga stanja. Allah -dželle še’nuhu- posebno upozorava o težini stanja i pozicije ako se radi o osobi koja je bila upoznata sa pravim putem pa ga onda napusti. Allah -dželle še’nuhu- nas upoznaje da će takve osobe, koje pođu slijediti suprotni put od puta zajednice vjernika, pustiti da čine što hoće a onda će na posljetku biti bačen u džehennem a užasno li je on boravište.

Poštovana braćo! Poruke ovih ajeta su od velikog značaja. Posebno se naglašava važnost puta Zajednice vjernika (sebilul-mu‘minin). Slijediti put zajednice vjernika je obligatna dužnost svakom vjerniku i vjernici. Allah -dželle še’nuhu- nas ovoj obavezi  poučava eksplicite na više mjesta u Kur’anu a i Poslanik -’alejhi-sselam- u hadisu. Allah -dželle še’nuhu- je rekao u Kur’anu :“O vjernici bojte se Allaha i budite sa iskrenim vjernicima!“

Što se tiče Poslanikovog sunneta možemo spomenuti najjednostavnije propise o organiziranom  kretanju na put kao što je put na hadž, umru, posjeta značajnim islamskim mjestima i sl. Poslanik -’alejhi-sselam- obavezuje Zajednicu vjernika da na svakom putovanju izgledaju organizirano. Makar se radilo o dvije, tri ili više osoba, njihova obaveza je da sebi izaberu emira ili vodiča koji će rukovoditi putovanjem i čija će se riječ slušati. U tome slučaju, nakon što se izabere emir grupe, ostalu članovi grupe ga trebaju slušati i pokoravati mu se. Allahov Poslanik -’alejhi-sselam- je rekao:“Budite pokorni i poslušni, pa makar vama upravljao rob Abesinac, čija je glava kao grozd crni.“ (Buharija)

Ovaj primjer možemo prenijeti na primjer zajednice- džemata i  društva. Što se tiče nas, Bošnjaka- današnjice, nikada nismo prekinuli kontinuitet postojanja kao organizirana zajednica po islamskom učenju. Šejhul-islam islamske države – osmanskog perioda je nakon previranja i slabljenja moći muslimanske zajednice  prenio ovlaštenja organiziranja Islamske zajednice Bošnjaka na bosanskog muftiju koji je kasnije imenovan u reisa. Tako da je ta struktura organiziranja za nas obvezujuća. To je utemeljeno na islamskim izvorima Kur’anu i Sunnetu. Mnogi mlađi narodi po pitanju življenja islama tek sada pokušavaju da se organiziraju i da djeluju kao islamska zajednica. Primjer tome je Nijemci koji primaju islam, Englezi i drugi narodi.

Obzirom da je mjesec Ramazan mjesec u kome većina muslimana čiste svoje imetke izdvajanjem zekjata, želim da vas upoznam i informiram da je i ovogodišnja fetva našeg vjerskog poglavara da su zekjat i sadakatul-fitr namijenjeni za izdržavanje islamskih obrazovnim institucija i ustanove; medresa,  islamskih pedagoških akademija i fakulteta islamskih nauka. Stoga pozivam one koji se osjećaju dužni da se odazovu na fetvu i izvrše svoj dug.

Molim Allaha -dželle še’nuhu- da nam naš ibadet ukabuli i u sevap upiše.

U Minhenu, 02.02.1996 g.

Fikret ef. Arnaut